Wyrok sądu obligujący dłużnika do wykonania roszczenia nie zawsze jest równoznaczny z odzyskaniem zaległości przez wierzyciela. Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Wojtaszaka przy Sądzie Rejonowym we Wrześni zgodnie z rewirem miejscowym oraz uprawnieniami ustawowymi realizuje czynności egzekucyjne, w tym licytacje komornicze, również na terenie gminy Kostrzyn Wielkopolski. Na rzecz osób, które zgłoszą się do nas z tytułem egzekucyjnym, dysponując również klauzulą wykonalności, prowadzimy egzekucję zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Jak działa komornik sądowy w Kostrzynie Wielkopolskim?

Działając przy Sądzie Rejonowym we Wrześni, jestem funkcjonariuszem publicznym, a moim podstawowym zadaniem jest prowadzenie egzekucji na rzecz wierzyciela. Egzekucja to przymusowe wykonanie orzeczenia sądu, mające na celu zaspokojenie interesów osoby lub podmiotu dysponującego tytułem wykonawczym. Jako komornik sądowy działający na obszarze gminy Kostrzyn Wielkopolski jestem uprawniony do prowadzenia egzekucji zarówno z mienia dłużnika, poprzez licytacje komornicze, jak i z jego wynagrodzenia.

Komornik sądowy w gminie Kostrzyn Wielkopolski – jak wszcząć egzekucję?

W tym celu należy złożyć do Kancelarii wniosek egzekucyjny. Uprawnienie to przysługuje wierzycielowi, mającemu tytuł wykonawczy, a więc np. wyrok sądowy nakazujący zapłatę wierzytelności. To na jego podstawie komornik może podjąć działania.

Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć:

  • tytuł wykonawczy,
  • inne dokumenty, które mogą być istotne dla egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć osobiście w kancelarii komornika sądowego właściwego dla gminy, pocztą lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Licytacje komornicze w Kostrzynie Wielkopolskim

Jeśli dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, a egzekucja z rachunku bankowego okazuje się nieskuteczna, komornik sądowy może zlicytować jego dobytek. Licytacje komornicze, które prowadzę również na terenie gminy, to publiczna sprzedaż majątku dłużnika. Cena wywoławcza to minimalna cena, za którą można kupić dany przedmiot. W drodze aukcji można nabyć różnego rodzaju aktywa, w tym m.in.:

  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • wierzytelności,
  • prawa rzeczowe lub majątkowe.

Co do zasady licytacji komorniczej nie podlegają przedmioty wyłączone z egzekucji, a więc rzeczy niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny, majątek będący własnością osoby trzeciej czy przedmioty związane z prawem osobistym dłużnika.

Informacje o aktualnych licytacjach komorniczych na terenie gminy można znaleźć na stronie internetowej naszej kancelarii oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Zasięg działania kancelarii w gminie Kostrzyn Wielkopolski

Na podstawie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych wierzycielowi przysługuje możliwość wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Wyjątek stanowią sprawy dotyczące licytacji nieruchomości. Rewir komorniczy, na którego terenie mogę prowadzić czynności jako komornik sądowy w Kostrzynie Wielkopolskim, stanowi obszar właściwości Sądu Rejonowego we Wrześni.

Zadzwoń do nas