Kancelaria komornicza we Wrześni

Gdy wyrok sądu to za mało, aby odzyskać pieniądze

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zarówno przy egzekucji świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych.

W przypadku nierzetelnych dłużników, niewykonujących swoich zobowiązań, przeważnie jedynym sposobem na odzyskanie swoich pieniędzy przez wierzyciela jest rozpoczęcie sprawy sądowej. Niestety, nawet prawomocny wyrok często nie kończy sprawy, stanowiąc wstęp do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Na czym polega więc praca komornika?

Odzyskanie długu przez komornika sądowego

Każdy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy określonym sądzie rejonowym, którego zadaniem jest egzekucja wyroków sądowych. Składa się na to m.in. podejmowanie działań, na mocy których dłużnik zostanie przymuszony do spełnienia świadczeń zasądzonych na rzecz wierzyciela, np. do spłaty określonego zadłużenia. W ten sposób pracuje komornik sądowy we Wrześni, ale też w każdym polskim mieście.

W praktyce komornik zawsze działa na podstawie przepisów prawa, które odnoszą się do postępowania egzekucyjnego. Wśród nich szczególne znaczenie ma Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, która reguluje wszelkie wydatki, jakie wiążą się ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz zasady ich ponoszenia przez dłużnika i wierzyciela. Warto w tym kontekście pamiętać, że co do zasady koszty egzekucje obciążają dłużnika i są od niego egzekwowane wraz z należnością główną. Nie oznacza to jednak, że w pewnych przypadkach koszty te nie zostaną pobrane od wierzyciela – dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy wniosek o wszczęcie egzekucji był bezzasadny.

zobacz więcej...

Komornik sądowy Września i inne miasta

Zgodnie z prawem wybór komornika, który przeprowadzi postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, należy do wierzyciela. Jednak co do zasady powinien on skorzystać z pomocy komornika działającego przy danym sądzie rejonowym. Komornik Sądowy we Wrześni – Łukasz Wojtaszak świadczy usługi w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, zarówno w stosunku do egzekucji świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. Oczywiście prowadząc tego rodzaju postępowania, wykorzystuje się wszelkie środki egzekucyjne przewidziane przez prawo, w tym m.in. zajęcie części wynagrodzenia za pracę dłużnika i środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym, czy sprzedaż ruchomości i nieruchomości stanowiących jego własność.

Należy podkreślić, że warunkiem rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest złożenie przez wierzyciela stosownego wniosku, który można przesłać do kancelarii pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie. Należy do niego dołączyć odpis tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. O wszelkich czynnościach egzekucyjnych dłużnik będzie na bieżąco informowany.

Zobacz więcej...

Wierzyciel i dłużnik a postępowanie egzekucyjne – najważniejsze informacje

Wygrana sprawa przed sądem bardzo często – niestety – nie oznacza automatycznego odzyskania długu. Wynika to z faktu, że dłużnicy przeważnie odmawiają dobrowolnego wykonania wyroku, a więc np. zapłaty wierzycielowi zasądzonej sumy pieniędzy. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie przez komornika postępowania egzekucyjnego. Jego głównym celem jest po prostu przymusowe spełnienie świadczenia, a uczestnikami są wierzyciel i dłużnik. Warto więc wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki uczestników postępowania egzekucyjnego – od ich realizacji bardzo często zależy bieg egzekucji.

Zadzwoń do nas