Na czym polega licytacja komornicza?

W przypadku, gdy dłużnik nie chce wykonać swojego świadczenia na rzecz wierzyciela, konieczne jest rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego, a więc specjalnej procedury prowadzonej przez komornika sądowego, której celem jest przymusowe spełnienie świadczenia. W praktyce komornik dysponuje różnego rodzaju możliwościami egzekucji świadczeń, w przypadku gdy podstawowe czynności – a więc np. zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika – gdy nie przyniosą spodziewanego rezultatu, przeprowadza się licytację. A więc co to są licytacje komornicze?

Sprzedaż majątku dłużnika

Mówiąc najprościej, licytacja komornicza polega na publicznej sprzedaży majątku dłużnika, zarówno jego nieruchomości (np. domu), jak i ruchomości – przykładowo samochodu, sprzętu gospodarstwa domowego, czy innych wartościowych przedmiotów należących do dłużnika. Sprzedaż w tym trybie następuje na rzecz podmiotu, który zaoferował najwyższą cenę za dany składnik majątku. Oczywiście im więcej uczestników licytacji i im wyższe ceny będę oferować w jej trakcie, tym większe szanse wierzyciela na odzyskanie swoich należności.

Należy jednocześnie pamiętać, że licytacje komornicze we Wrześni i licytacje komornicze w Kostrzynie oraz innych gminach znajdujących się we właściwości miejscowej Komornika odbywają się według powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa – a więc na takich samych zasadach. Warto jednak śledzić stosowne ogłoszenia (dotyczące np. licytacji prowadzonych przez komorników we Wrześni), gdyż niekiedy podczas tego rodzaju przetargów oferuje się atrakcyjne przedmioty, czy nieruchomości.

Czas i miejsce licytacji

Licytacje komornicze są sformalizowanymi czynnościami, prowadzonymi ściśle na podstawie przepisów prawa. Zanim jednak do nich dojdzie, konieczne jest ustalenie składników majątku dłużnika i ich wycena. Termin licytacji ustala komornik. Września licytacje zna bardzo dobrze, bo często odbywają się one w tym mieście. Następnie komornik wskazuje też czas i miejsce jej przeprowadzenia, cenę wywołania oraz rachunek bankowy, na który należy wpłacić rękojmię będące podstawą do wzięcia udziału w licytacji. Warto pamiętać, że przegrywającym przetarg zwraca się całość wpłaconego wadium.

Najbardziej rozbudowane formalności dotyczą licytacji nieruchomości. Prowadzi ją komornik pod nadzorem sędziego i najczęściej ma ona miejsca w sądach rejonowych właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Jednak od tej reguły istnieje kilka wyjątków. Przed licytacją każdy zainteresowany ma prawo obejrzeć nieruchomość oraz zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego. Najważniejsze informacje o nieruchomości komornik podaje także na samym początku licytacji. Dobiega ona końca w przypadku, gdy przestaną pojawiać się nowe oferty wyższej ceny – przy czym do przeprowadzenia licytacji wystarczy stawienie się nawet jednego licytanta. Po zamknięciu przetargu sąd wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia – jego uprawomocnienie się otwiera nabywcy możliwość uregulowania ceny, a tym samym sfinalizowania formalności związanych z nabyciem własności nieruchomości. Do tego konieczne jest jednak kolejne postanowienie sądu – tym razem o przysądzeniu własności.

Obwieszczenia o licytacjach

W tym miejscu znajdą Państwo obwieszczenia o terminie licytacji ruchomości takich jak:

  • pojazdy mechaniczne,
  • maszyny przemysłowe,
  • narzędzia i inne mienie,

oraz nieruchomości takich jak:

  • lokale mieszkalne,
  • lokale użytkowe,
  • grunty rolne,
  • budowlane
  • inne.

Wejdź na stronę: Licytacje komornicze

Zadzwoń do nas