Kto to jest dłużnik?

Podobnie, jak w przypadku definicji wierzyciela, ustawodawca nie wprowadził do systemu prawa definicji dłużnika – wynika ona przede wszystkim z poglądów doktryny prawa. Stąd za dłużnika uznaje się podmiot (a więc również osobę fizyczną, osobę prawną lub w pewnych okolicznościach jednostkę organizacyjną), który ma obowiązek spełnić określone świadczenie na rzecz wierzyciela. Również w tym przypadku świadczenie to może polegać na działaniu lub zaniechaniu. Dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie w terminie, nawet bez jakichkolwiek wezwań ze strony wierzyciela. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza otwarcie wierzycielowi możliwości żądania jego przymusowej realizacji – właśnie w drodze egzekucji komorniczej.

Informacje dla dłużnika

Jeżeli dłużnik nie spełni dobrowolnie świadczenia, do którego jest zobowiązany i została wobec niego wszczęta egzekucja, posiada ona szereg uprawnień w ramach tego postępowania. Należy pamiętać, że komornik ma obowiązek działać na podstawie przepisów prawa – w tym zwłaszcza Kodeksu postępowania cywilnego – które gwarantują dłużnikowi pewne prawa. Wśród nich jednym z najważniejszych jest możliwość złożenia do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego – jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego lub zwolnienie spod egzekucji zajętych ruchomości bądź nieruchomości.

Prawem dłużnika jest także kwestionowanie czynności podejmowanych przez komornika. W tym celu należy skorzystać ze skargi na czynność komornika. Jej podstawą mogą być takie zaniedbania prowadzącego egzekucję, jak niezawiadomienie o wszczęciu postępowania, czy zajęcie rzeczy niezbędnych do pracy lub codziennego funkcjonowania. Zarówno powództwo przeciwegzekucyjne, jak i skargę na czynność komornika składa się do sądu, w okręgu, którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Oczywiście do wygrania tego rodzaju sprawy konieczne jest wykazanie, że rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów prawa – a więc samo subiektywne przekonanie dłużnika o niesłuszności prowadzonej wobec niego egzekucji nie jest podstawą ani do uwzględnienia powództwa przeciwegzekucyjnego, ani skargi na czynność komornika.

Zadzwoń do nas