Kto to jest wierzyciel?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że ani Kodeks cywilny, ani jakakolwiek inna ustawa nie definiują pojęcia wierzyciel. Jednak nie oznacza to, że skonstruowanie takiej definicji nie jest możliwe – wręcz przeciwnie, doktryna prawa już dawno odpowiedziała na to pytanie. Mówiąc najprościej, wierzycielem jest podmiot – osoba fizyczna, osoba prawa, a pewnych przypadkach także jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną – który ma prawo żądać od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie to – zgodnie z Kodeksem cywilnym – może polegać na działaniu lub zaniechaniu, jednak w najbardziej typowych przypadkach występujących w praktyce komorniczej polega na zapłacie określonej sumy pieniędzy. Oczywiście nie oznacza to, że nie spotyka się innych przykładów świadczeń, których ma prawo żądać wierzyciel – chociażby w postaci zamieszczenia przeprosin w prasie za naruszenie dóbr osobistych.

Informacje dla wierzyciela

W przypadku, gdy dłużnik nie zdecyduje się na dobrowolne spełnienie świadczenia, do którego jest zobowiązany, wierzyciel ma prawo żądać jego przymusowego wykonania. Przy czym, zanim będzie możliwe rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika, konieczne jest uzyskanie stosownego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Najczęściej jest nim prawomocny wyrok bądź postanowienie sądu, jednak w pewnych okolicznościach rolę tę może spełniać także np. akt notarialny. Warto zaznaczyć, że bez tytułu wykonawczego nie rozpoczyna się egzekucji.

Natomiast, kiedy wierzyciel uzyska tego rodzaju dokument, a jednocześnie świadczenie nie zostało spełnione w zakreślonym terminie, zyskuje on prawo wnioskowania do wybranego przez siebie komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek ten jest konieczny do wszczęcia postępowania, stąd wypełnienie formularza dostępnego w kancelarii komorniczej bądź na stronie internetowej, jego podpisanie i dostarczenie komornikowi (pocztą lub osobiście) jest niezbędnym warunkiem wszczęcia egzekucji. Do wniosku o rozpoczęcie egzekucji należy dołączyć niezbędne dokumenty – w tym przede wszystkim tytuł wykonawczy.

Zadzwoń do nas